ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ယူနီကုတ္ စနစ္သံုးဟန္းဆက္မ်ားသာ တင္သြင္းရန္ထုတ္ျပန္

ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ယူနီကုတ္ စနစ္သံုးဟန္းဆက္မ်ားသာ တင္သြင္းရန္ထုတ္ျပန္ google.com

ဟန္းဆက္မ်ားတင္သြင္း ေရာင္းခ်ရာတြင္ ယူနီကုတ္စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းသာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ

တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

 

e-Government စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ယူနီကုတ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကားမႈထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 

"ယူနီကုတ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာမွာ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အားလုံးယူနီကုတ္တစ္မ်ိဳးတည္း အသုံးျပဳရမွာျဖစ္တယ္"ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

 

ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ MCF Expert Roundtable Discussion on Unicode Migration and Technical Support ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ႐ုံးမ်ားအားလုံး ယူနီကုတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို အသုံးျပဳရန္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

 

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာကစ၍ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယူနီကုတ္စံ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေဖာင့္ကို ျပည္သူအားလုံး လက္ခံအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

 

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဟန္းဆက္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီမ်ားထံ ကနဦး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

 

ယူနီကုတ္ကို တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာအရသတ္မွတ္အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက လိုက္ပါေျပာင္းလဲအသုံးျပဳၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မိုင္တဲလ္ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

 

"အားလုံးသုံးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သုံးၾကမွာပါ။ အမ်ားသုံးတယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းက လိုက္သုံးၾကမွာပါ။ တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္းေတာ့ ေျပာင္းလဲလို႔မရဘူး။ အားလုံးေျပာင္းလဲဖို႔ ၫႊန္ၾကားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

 

ယူနီကုတ္သည္ ကမာၻတြင္အသုံးျပဳေနသည့္စကားလုံးအားလုံး၏အကၡရာ၊ စာလုံးတစ္ခ်င္းစီအတြက္ တိက်ေသာနံပါတ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဘုံစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဇာ္ဂ်ီကုတ္စနစ္သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရ ပိုမိုအဆင္ေျပမႈေၾကာင့္ ေဇာ္ဂ်ီကုတ္ကိုသာ ျပည္သူအမ်ားစုက အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

 

Myanmar Times

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)