ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ လုပ်ငန်း (၇)ခု ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ လုပ်ငန်း (၇)ခုတို့သည် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းအပေါ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားထားသည်။

 

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ လုပ်ငန်း (၇)ခု ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြား ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ လုပ်ငန်း (၇)ခုတို့သည် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းအပေါ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားထားသည်။
Read times
Rate this item
(2 votes)