Phone Price

Friday, 08 February 2019 13:28

" ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား "(8.2.19)

♦Huawei 1. King B2 Mobile (5.2.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Friday, 01 February 2019 10:29

ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (1.2.19)

Apple Price List
Friday, 25 January 2019 14:18

" ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား "(25.1.19)

♦Huawei 1. (AMT Mobile) (28.12.2018) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Wednesday, 16 January 2019 12:01

" ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား "(16.1.19)

♦Huawei 1. (AMT Mobile) (28.12.2018) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။) Huawei Nova 3 (6,128) - 589000 Huawei Nova 3i (4, 128) - 359000

Search Articles