ရက္ ၉၀ ေလာက္ အသက္ရႈေခ်ာင္သြားတဲ့ Huawei

အေမရိကန္အစိုးရဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက Huawei ကုမၸဏီအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးတင္းၾကပ္မႈ
ယာယီေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခု အေျပာင္းအလဲဟာ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္အနည္းဆုံး ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Huawei အေနနဲ႔ အေမရိကန္ လုပ္ရပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
 
အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာန အေနနဲ႔ Huawei ဟန္းဆက္ေတြကို software update ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔နဲ႔ ကြန္ရက္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူဖို႔ကုိ ခြင့္ျပဳေပးသြားပါမယ္။
 
Huawei မွာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ မရွိဘဲ ထုတ္ကုန္သစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ အေမရိကန္အစိတ္အပုိင္းနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ ကိရိယာေတြကို ဝယ္ယူမႈကို ပိတ္ပင္ခံေနရပါေသးတယ္။ အဲဒီ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကလည္း ျငင္းဆုိခံရဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ Huawei ရဲ႕ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတားျမစ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာထားပါတယ္။
 
အာဏာသက္ေရာက္မႈအသစ္က Huawei ကိရိယာေတြ အသုံးျပဳေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြ အျခားအစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။
 
အခု လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ဟာ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္အထိ သက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Huawei အေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ဖို႔ ရက္ ၉၀ အခ်ိန္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Huawei ရဲ႕ supply chain ဟာ သုံးစြဲသူအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ အေျခအေနေတြ အတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ အဆိုျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
Huawei တည္ေထာင္သူ ရန္က်န္းဖိန္ကေတာ့ အခုကိစၥအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ ယာယီျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ႔ေပါ့မႈက အနည္းငယ္း ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
“အခုအခိုက္အတန္႔မွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္က ကၽြန္ေတ္ာတို႔ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေလွ်ာ႔တြက္တာျဖစ္တယ္” CCTV နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ရန္က်န္းဖိန္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
Huawei ဟာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ အခ်င္းမ်ားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ခ်စ္ပ္ေတြကို ဝယ္ယူမႈကုိ ရပ္တန္႔သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ ဝယ္ယူဖို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္က်န္းဖိန္ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနအေနနဲ႔ Huawei အေပၚခြင့္ျပဳထားတဲ့ ရက္ ၉၀ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေက်ာ္လြန္တဲ့အခါ ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ျပန္လည္သုံးသပ္မယ္လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။
 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနဟာ ၾကာသပေတးေန႔က Huawei နဲ႔ ကုမၸဏီ ၆၈ ခုကုိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားပါတယ္။
 
အီရန္ႏိုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို သေဘာၤနဲ႔တင္ပုိ႔ဖို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လိမ္လည္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္စနစ္ကေန ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္ကုိ ေငြေၾကးေရႊ႕ေျပာင္းမႈတို႔အတြက္ Huawei ကုိ အေမရိကန္က စြပ္စြဲထားပါတယ္။ စြပ္စြဲမႈနဲ႔အတူ အေမရိကန္က Huawei ကိုဆိုင္းငံ့အမႈအျဖစ္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါတယ္။
 
Internet Journal 
Read times
Rate this item
(2 votes)