ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္လာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ

ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္လာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ google.com

Computer ကို ျမန္ျမန္ေလးအသုံးျပဳႏိုင္ေစဖို႔ System Speed ျမန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ နည္းေလးေတြကို 

တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ System Speedကို ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

 

() ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Application တစ္ခုကိုအသံုးျပဳၿပီးတိုင္း Desktop ေပၚတြင္ Right Click ျဖင့္ Refresh ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Refresh ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ RAM အတြင္းမလိုအပ္သည့္ File မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး System Speed ကိုျမန္ဆန္္ေစပါသည္။

 

() File Size ႀကီးမားေသာပံုမ်ားကို Wallpaper အျဖစ္အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ Wallpaper ကို File Size ႀကီးမားေသာပံုကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ RAM ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။

 

() Desktop ေပၚတြင္ Shortcuts မ်ားကိုထား႐ွိၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမွေ႐ွာင္က်ဥ္ရပါမည္။ Desktop ေပၚ႐ွိ Shortcuts တစ္ခုသည္ RAM အတြင္း ၌ ၅၀၀ Bytes ေနရာယူအသံုးျပဳေစပါသည္။

 

() Recycle Bin ကိုေန႔တိုင္း Empty ျဖစ္ေစရန္႐ွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Recycle Bin ကို Empty မျပဳလုပ္ေသးသမွ် မိမိ Delete လုပ္လိုက္ သည့္ File မ်ားသည္ Hard Drive တြင္ေနရာယူေနပါသည္။ Delete လုပ္ရန္ေသခ်ာသည့္ File မ်ားကို Shift + Delete ျဖင့္ Recycle Bin အ တြင္းမေရာက္ေစပဲ တိုက္႐ိုက္ Delete လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

() Temporary Internet File မ်ားကို ပံုမွန္ Delete ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

 

() Defragment ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၇ ရက္လ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Defragment ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ Hard Drive အတြင္း Free Space ကိုတိုးျမင့္လာေစၿပီး File မ်ားကိုျပန္စီေပးသည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

 

() ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Partition ကိုအနည္းဆံုးႏွစ္ခုထား၍ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ File Size ႀကီးမားစြာအသံုးျပဳရမည့္ Photoshop3DS Max ကဲ့သို႔ေသာ Software မ်ားကို Run ၍အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ Window တင္ထားသည့္ Partition ကိုအသံုးမျပဳပဲ၊ ဒုတိယ Partition တြင္ Run ၍အသံုးျပဳရပါမည္။ Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္ Data မ်ားထားရွိျခင္း၊ Software မ်ား Run ၍အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို တက္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္က်ဥ္၍ Free space မ်ားေစရန္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္ Free space နည္းေနပါက ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္မႈကိုေႏွးေကြးေစပါသည္။

 

() Software တစ္ခုကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ Run ၿပီးပါက Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထို Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းသည္ RAM ကို ပိုမိုအလုပ္လုပ္ေစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System ကိုေႏွးေကြးေစႏိုင္ပါသည္။

 

() Software မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစဖြင့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း Automatically အလုပ္လုပ္ေစျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Window+R (သို့မဟုတ္) Run တြင္ msconfig ဟု႐ိုက္ၿပီး Startup Tab ကိုႏွိပ္ပါ ။အဲဒီေနာက္တြင္ မိိမိကြန္ၿပဴတာ / Laptop Brand အမ်ဳိးအစားနာမည္မ်ားမွလြဲၿပီး က်န္ေသာအၿခားအရာမ်ားကို Mouse ၿဖင့္ Select (အမွတ္ေလးလိုက္လုပ္ေပး) လုပ္ေပးပါ။ ထို့ ေနာက္ Disable All ကို Click ျပဳလုပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးရပါမည္။ (မွတ္ခ်က္- အကယ္လို့ မိမိ အသံုးၿပဳေနေသာ Laptop မွာ Lenovo ၿဖစ္ပါက Lenovo နဲ့စေသာ စာသားမ်ားပါသည္မ်ားကို အမွတ္မၿခစ္ (မေရြးခ်ယ္ ၊ Select) မၿပဳလုပ္ပါနွင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအ၇ာမ်ားသည္မိမိကြန္ၿပဴတာအတြက္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို အမွတ္လုပ္ၿပီး Disable လုပ္ခဲ့မယ္ဆို၇င္ေတာ့ အင္တာနက္တို့ ၊ Bluetooth တို့ အၿပင္ အၿခားေသာ Fn+F1 => F9 ကီးခလုတ္ေတြအသံုးၿပဳလုိ့ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။တနည္းအားၿဖင့္ Function Keys မ်ားလို့ ေခၚေဝၚပါတယ္။

 

(၁၀) ကြန္ပ်ဴတာတြင္း ဖုန္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ဖုန္မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ Cooling Fan ကိုေႏွးေကြးလာေစကာကြန္ပ်ဴတာ CPU ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပူလာေစပါသည္။ ထိုသို႔ပူလာသည္ႏွင့္အမွ် ကြန္ပ်ဴတာ၏ ပံုမွန္စနစ္တက်လုပ္ေဆာငမႈမ်ားကို ထိခိုက္လာေစကာ System Speed ကိုေႏွးေကြးေလးလံလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ CPU အတြင္းရွိဖုန္မ်ားကိုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ားကို လံုး၀အသံုးမျပဳရပါ။ ႏူးညံ့ေသာအဝတ္စမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဖုန္သုတ္သည့္ အဝတ္စမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။

(၁၁) ကြန္ပ်ဴတာကို System Restore Function ကိုဖြင့္ထားျခင္းသည္ CPU ၏ စြမ္းေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳမႈမ်ားျပားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ System Restore ကိုပိတ္ထားသင့္ပါသည္။ System Restore ကိုပိတ္ထားရန္အတြက္ My Computer Properties သို႔ဝင္ေရာက္၍ ၄င္းမွ System Restore Tab သို႔ဝင္ေရာက္ကာ Turn off system restore on all drives ကို Select လုပ္၍ ပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

(၁၂) Search Indexing ကို Disable ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကို ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ Search Function ကိုပိတ္ထားရန္အတြက္ My Computer မွ Window တင္ထားသည့္ C Drive ကို Right Click ႏွိပ္၍ Properties သို႔ဝင္ေရာက္ရပါမည္။ Allow indexing Services to index this disk ကို uncheck ေပး၍ Apply ေပးရပါမည္။

 

(၁၃) Error Checking Utility ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။ Error Checking Utility ကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းဖြင့္ထားေသာ File မ်ားကိုပိတ္ရပါမည္။ My Computer မွ Drive တစ္ခုကို Right Click ႏွိပ္၍ Properties သို႔ဝင္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Tools Tab သို႔ဝင္၍ Check now ကို Click Scan for and attempt recovery of bad sectors ကို Check ေပး၍ Start ကို ႏွိပ္ရပါမည္။

 

(၁၄) ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း႐ွိ Spyware မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြသူ၏ Personal Data မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲခိုးယူ႐ံုသာမက ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကိုေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး မၾကာခဏရပ္တန္႔ ့ေစျခင္းျခင္းမ်ားကိုပါျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း႐ွိ Spyware မ်ားကို႐ွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Antivirus Software ကိုအသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးပါက Online Free Service တစ္ခုျဖစ္ေသာ http://onecare.live.com/ သို႔ဝင္ေရာက္၍ ကြန္ပ်ဴတာ ကိုစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ Virus မ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။

 

(၁၅) Window တင္ရာတြင္ NTFS အမ်ိဳးအစား File Type ကိုအသံုးျပဳရပါမည္။ FAT32 ကို အသံုးမျပဳရပါ။ မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ Window တြင္မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကိုအသံုးျပဳထားသည္ကို သံသယျဖစ္ပါက Window တင္ထားသည့္ C Drive ကို Right Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ Properties သို႔ဝင္ေရာက္၍ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ FAT32 ျဖစ္ေနပါက NTFS File Type သို႔ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေရးႀကီးသည့္ Data မ်ားကို Back Up ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Start \ Run တြင္ CMD ဟု႐ိုက္ႏွိပ္၍ Prompt တြင္ CONVERT C: /FS:NTFS ဟုေရး၍ Enter ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေခတၱ ေစာင့္ေပးရပါမည္။ NTFS ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ Security ျမင့္မားျခင္း၊ Folder ပမာဏကို ႀကီးမားစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ Computer System Speed ကိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ရ႐ွိေစပါသည္။

 

(၁၆) ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္လလွ်င္အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ Temporary Files မ်ားကိုဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။ C Drive ကို Right Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး Disk Cleanup Bottom ကိုႏွိပ္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

(၁၇) ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမလိုအပ္သည့္ Program မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရပါမည္။ ဖယ္႐ွားရာတြင္ Window တြင္ပါ႐ွိသည့္ Add or Remove Program မွတစ္ဆင့္ဖယ္႐ွားႏိုင္သကဲ့သို႔ Your Uninstaller ကဲ့သို႔ Uninstaller တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွားႏိုင္ပါသည္။ Software ကို အသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွားပါက Add or Remove Program ကိုအသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွား၍ ပ်က္သြားျခင္း မရွိသည့္ Registry အတြင္းရွိ File မ်ားကိုပါ ဖယ္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Credit : Original Writer

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)