ေမွာင္ေနသည့္အခ်ိန္မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

ေမွာင္ေနသည့္အခ်ိန္မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား google

ဖုန္းႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ားေမွာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ရိုက္ကူသည့္အခါ professional ဓာတ္ပုံေကာင္းမ်ားရရွိရန္ ရုိက္ကူးရမည့္နည္းလမ္းမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေမွာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ဓာတ္ပုံဘယ္လုိရုိက္မလဲ?

စမတ္ဖုန္းကို္င္ထားသည့္လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမွာဓာတ္ပုံရိုက္ပါကအလင္းအေမွာင္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရုိက္ကူးသည့္ အခါအခ်ိဳ႕စမတ္ဖုန္းမ်ားကအလုိအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိေပးသည့္အတြက္တစ္ခါတေလတြင္အလင္းအားနည္းသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားမွာဖြယ္ေနၿပီး လူရုပ္မ်ားေသခ်ာမသဲကြဲသည့္အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္အလင္းအားနည္းခ်ိန္တြင္ လူပုံျဖစ္ျဖစ္၊ ရႈခင္းလွပသည့္ၿမိဳ႕တြင္းပုံမ်ားရုိက္ကူးျခင္းျဖစ္ျဖစ္အေကာင္း ဆုံးမွာ Manual စနစ္ျဖင့္ရိုက္ကူးျခင္းမွာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

Tripod သုံးပါကပုိမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ၿပိး ဓာတ္ပုံအယူအဆအတြက္ ေန႕ဘက္တြင္ရိုက္ကူးသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားထက္ပိုၿပီးနည္းစနစ္မ်ားပိုမိုအသုံးျပဳရုိက္ကူးရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာပါ။

မုိဘုိ္င္းဖုန္းကင္မရာႏွင့္အလင္းအားနည္းသည့္အခါဓာတ္ပုံရုိက္မည္ဆုိပါက အရင္ဆုံးဘယ္လုိရုိက္ကူးရမလဲဆုိသည္ကိုေလ့လာထားရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိရိုက္ကူးမည့္ရႈခင္းေနရာသာမကလူပုံကိုရုိက္ကူးသည့္အခါ အေမွာင္ဘယ္ေလာက္ပမာဏရွိေနၿပီး လင္းေအာင္ Shutter Speed ဘယ္ေလာက္ထားၿပီးရုိက္ကူးရမည္ဆုိသည္ကိုေလ့လာထားရပါမည္။

ဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ Camera Manual စနစ္မွ Shutter Speed မွဘယ္အတုိင္းအတာထိလုပ္ႏို္င္သလဲဆုိသည္ကို ဓာတ္ပုံအစမ္းရိုက္ကူးရင္းႏွင့္ေလ့လာႏုိ္င္ပါသည္။

အဓိကမွာ Shutter Speed ႏွင့္ ISOကိုလုိသလိုခ်ိန္ထိုးကစားႏုိ္င္ၿပီး ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးကို ေလ့လာႏုိ္င္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕မွာမိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ပါရွိသည့္ auto စနစ္ကိုပဲထားၿပီး ႐ိုက္ကူးလိုက္သည့္အတြက္ဖုန္းကင္မရာက ထုတ္ေပးသည့္ဓာတ္ပံုကြာလတီသာရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Shutter Speed နဲ႔ ISO ေတြ ခ်ိန္ထိုးကစားၿပီး ႐ိုက္ကူးမည္ဆိုပါကမျဖစ္မေန Tripod ႏွင့္ဖုန္းကို တပ္ဆင္႐ိုက္ကူးသင့္ပါသည္။

ဖုန္းတင္ၿပီး႐ိုက္သည့္Tripod မွယေစ်းကြက္ထဲတြင္ေစ်းသိပ္မမ်ားဘဲဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၂။Exposure Level ကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

အလင္းအားနည္းသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားကိုရုိက္ကူးသည့္အခါ ရုိးရိုး Night Life ဓာတ္ပုံမ်ားမွာမွဓာတ္ပုံပညာကိုထည့္သြင္းရုိက္ကူးမလားဆုိသည့္ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ကင္မရာတြင္အသုံးျပဳမည့္ Exposure level မ်ားလည္းမတူညီႏုိ္င္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ရုိးရုိးဓာတ္ပုံမ်ားကိုအလင္းအားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေနသည့္အရာအားလုံးကို ထင္ရွားစြာျမင္ႏုိင္ေအာင္ရုိက္ကူးရန္အတြက္ Exposure မ်ားမ်ားထားၿပီး ရုိ္က္ကူးၾကေသာ္လည္းအေမွာင္ထားသင့္သည့္ေနရာတြင္ထားၿပီး အလင္းပါသင့္သည့္ေနရာတြင္အလင္းထည့္ၿပီးရိုက္ကူးရေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံလုံးလင္းေနရန္ မလိုအပ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ယင္းဓာတ္ပုံမ်ိဳးတြင္ Exposure အမ်ားႀကီး ထည့္စရာမလိုဘဲ Exposure Level ကိုေလွ်ာ့ၿပီး မိမိလိုခ်င္သည့္အလင္းအေမွာင္ႏွင့္ဓာတ္ပံုေကာင္းတစ္ပံုကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အေမွာင္ေနရာေတြ ခ်န္႐ိုက္ကူးျခင္း

ဓာတ္ပုံပညာတြင္ဓာတ္ပုံတစ္ပုံလုံးလင္းေနရမည္မဟုတ္ပဲ လင္းသင့္သည့္ေနရာတြင္လင္းထားၿပီး ေမွာင္သင့္သည့္ေနရာမ်ားေမွာင္ေနမွသာ ရသတစ္ခုကိုေပးစြမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

ညဘက္ street photo မ်ားရုိက္ကူးသည့္အခါလမ္းမီးတုိ္င္မ်ားနွင့္ေမွာင္ေနသည့္ အျခမ္းမ်ားကိုရွာေဖြၿပီး ေမွာင္ေနသည့္ေနရာမ်ားကိုခ်ိန္ထားရုိက္ကူးၾကပါသည္။

ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ေမွာင္ေနၿပီးဓာတ္ပံု၏ အလယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ပုံေပၚေထာင့္မွ အလင္းျဖာက်ေနသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေစပုံေဖာ္ရိုက္ကူးတတ္ၾကပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ဓာတ္ပုံပညာတြင္အေမွာင္မ်ား၏ အားကိုထည့္သြင္းရိုက္ကူးျခင္းသည္လည္းဓာတ္ပုံၾကည့္ရႈ႕သူက အရသာတစ္ခုကိုခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဖြာေနတဲ့ဓာတ္ပံုေတြမျဖစ္ေအာင္႐ိုက္ကူးျခင္း

အလင္းအားနည္းသည္ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးၾကဳံေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲျဖစ္ ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္ Auto ထုတ္ေပးလုိက္သည့္ဓာတ္ပုံမ်ားအျဖစ္မ်ားပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ HDR စနစ္ေၾကာင့္ဓာတ္ပုံ၏ ရုပ္ထြက္ကိုဆြဲတင္လုိက္သည့္အခါတြင္လည္း ဖြယ္ေနဖြာေနသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားရရွိပါသည္။

အလင္းအေမွာင္ကုိဖုနး္ကင္မရာကခ်ိန္ညွိသည့္အခါတြင္ ISO မ်ားကိုအလြန္အကၽြံဆြဲတင္ၿပီးဓာတ္ပုံမ်ား ဖြာသြားပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ဖြာသြားသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားမလိုခ်င္ပါက အလင္းအားနည္းသည့္ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးပါက Auto စနစ္ကိုအသုံးမျပဳပဲ Manual စနစ္ျဖင့္ရုိက္ကူးႏုိင္ပါသည္။

Manual စနစ္မပါသည့္ဖုန္းမ်ားအတြက္ Long Expoture စနစ္အေထာက္အပံ့ပါ၀င္သည့္ App မ်ားႏွင့္ရုိက္ကူးျခင္းမွာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

Long Expoture ရုိက္ရန္ Tripod လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

HDR အမ်ားၾကီးအသုံးျပဳၿပီး edit လုပ္သည့္အခါတြင္ မိမိဓာတ္ပုံမွာစုတ္ခ်က္ၾကမ္းၾကမ္းေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုကဲ့သို႕ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ဖြာဖြာျဖစ္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္သတိထားသုံးစြဲသင့္ပါသည္။

 

Read More : လ ကိုအလြယ္တကူ ဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ Mi 9 SE

Internet Journal 

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(2 votes)